Dotacje - Pluszowy Miś
 

Dotacje

Projekt: „Przebudowa lokalu użytkowego w parterze budynku przy ul. Kozanowskiej 28 we Wrocławiu na placówkę żłobkową Pluszowy Miś”

Głównym celem projektu jest:
1. Utworzenie nowych 41 miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez przebudowę lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy ul. Kozanowskiej 28 we Wrocławiu na placówkę żłobkową.
2. Zakup stosownego wyposażenia oraz budowa placu zabaw.

Celami szczegółowymi są:
1. Przeprowadzenie prac remontowo budowlanych (elewacja, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz prace wewnętrzne w celu spełniania wymogów prawnych dla tego typu placówek).
2. Wyposażenie lokalu w środki trwałe typu meble, sprzęt kuchenny oraz wyposażenie drobne np. zabawki.
3. Przygotowanie ogrodzonego placu zabaw na terenie przed lokalem.
4. Stworzenie nowych miejsc pracy.

Przedmiotem projektu jest utworzenie nowej placówki żłobka z możliwością opieki nad 41 dziećmi, poprzez remont i adaptację istniejącego lokalu na potrzeby prowadzenia działalności opieki nad dziećmi do lat 3.

W wyniku realizacji Projektu Beneficjent:

1. Pozyska środki na rozszerzenie swojej działalności poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia.

Planowane efekty

1. Zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej nad najmłodszymi dziećmi.
2. Ułatwienie powrotu i wejścia na rynek pracy rodzicom wychowującym dzieci do lat 3.
3. Ułatwienie kontynuowania nauki młodym rodzicom.
4. Utworzenie nowych miejsc pracy.
5. Poprawę estetyki budynku.
6. Umożliwienie wykorzystywania terenu zielonego przez wychowanków żłobka.

Projekt umożliwi Spółce:

1. Rozszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy o nową lokalizację świadczonych usług.

Wartość projektu: 494 990,21 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 420 741,68 zł.